"خوابی کردم که یملیخا نکرده"

- قابل استفاده بعد از بیدار شدن از یک خواب خوب