تعداد لغت‌ها در زبان انگلیسی خیلی زیاد است.
(اینو مدتها بود که می‌خواستم به نحوی بگم.)

مثال: frustration