ای الهه غذاهای خوشمزه! خیال ویژه استیک توچال به کلی خوابم از سر بپرانده. آیا مرا علاجی هست جز خریدن بلیط؟