پلیسهای‌نیم‌فاصله‌این‌روزهاهمه‌جاحضوردارن.خیلی‌باید‌مواظب‌بود.