دلیل موفقیت پیامبران تازه دارد برای من روشن می شود
دلیل شکست مارکسیسم هم همینطور
در شرایط کنونی دنیا بیش از هر چیز به یک پیامبر جدید نیاز دارد
یا یک جهش ژنتیکی قوی در جهت خنگ شدن مفرط همه