من در این لحظه دچار خود سانسوری می باشم.
امضا: گیرافتاده