آدمی که تازه 1 و 42 دقیقه شب نوبت به درس خوندنش برسه
و حتی به این هم رضایت نده و بیاد در این باره وبلاگ بنویسه...
خب؟ چیه این آدم؟