این روزا اخبار دقیقا مثل اخبار توی فیلماست وقتی که کینگ کنگ یا گودزیلا میاد به شهر!