قضیه: حجم باد خارج شده * چگالی بو در واحد حجم = مقداری ثابت

نتیجه: وقتی باد کوچکی در می کنید بیهوده دل خود را خوش نکنید که کسی نخواهد فهمید. (مگر اینکه بخش کوچکی از یک باد بزرگ را در کرده باشید که تشخیص این قضیه نیاز به مهارت کافی در امر در کردن دارد.)