پستچیه با موتورش میومد می‌گفتیم "کیه؟"
می‌گفت "نامه دارین. از آمریکاس." (با اون صداش)
ما هم نامه رو می‌گرفتیم و دو تا پنج تومنی زرد قلمبه بهش انعام می دادیم.

... فقط خواستم سخاوت رو گفته باشم داداش!