24 سالگی دیگه واسه من یه افسانه است
31 سالگی انگار همین فردا قراره بیاد
شیکمم هم که دیگه داره میاد جلو
واقعا کی فکرشو میکرد؟