- پسر شماس؟ :-)
- نخیر پسر دکتره :-)
- ماشالله... :~o
و نون بیار کباب ببر رو ادامه می‌دادیم