شاشم برو فردا بیا، با آفتابه طلا بیا
حرف زن‌ها در فشار ادرار و عدم دسترس به مستراح.
: در این نظر که بول با این وعده فریب خورده و عجالتا پس می‌رود و مرتب تکرار نموده خود می‌جنباندند.

- یلوپیج ایرانیان مقیم سندیه‌گو - ص 696