دیشب که بارون اومد
یارم لب بوم اومد
رفتم لبش ببوسم
نازک بود و خون اومد
خونش چکید تو باغچه
یه دسته گل در اومد

درستی کدامیک از موارد زیر نمی تواند صحت ادعای شاعر را تقویت کند:
1) وجود املاح معدنی لازم برای رشد گیاهان در خون انسان
2) امکان رویش گل به صورت دسته ای در فصل باران
3) عادت شاعر مبنی بر بوسیدن لب یار
4) امکان ایجاد باغچه در پشت بام منازل