در کالیفرنیا همه راحتند
شلوار کوتاه می پوشند و با دمپایی بیرون می آیند
به قول خودشان کسی به کار کسی کاری ندارد

در کالیفرنیا
همه چیز سنجیده می شود
مثل طول
واحد سنجش همه چیز یک چیز است:
"پول"

در کالیفرنیا زندگی چندش آور است
مگر اینکه بپذیری این سنجدین را
اینجا به راحتی و مستقیما
به تعداد ارقام حقوق سالیانه افتخار می کنند
میزان موفقیت - به سادگی - مترادف است با حجم دارایی
و همه زاده می شوند تا در مسابفه پول "ساختن" شرکت کنند

و زیباترین فیلم سال سرنوشت بی خانمانی است که پولدار می شود

اگر کله ها را بشکافی
آخر تصورشان از خوشبختی
به لامبورگینی و فِراری ختم می شود

در کالیفرنیا با شلوار کوتاه بیرون می آیند و دمپایی می پوشند
چون پلیس جریمه نمی کند