اینجانب بدینوسیله رسما و قویا محتوای پست قبلی را تکذیب و آن را ناشی از توهمات ذهنی خویش بر می شمارم و اصلاحیه زیر را بدین شکل ارائه می نمایم:

NOTHING IS REAL IN THE U.S.

- کالیفرنیا، 27 می 2007
نصفه نیمه درمانده در این خراب شده