شیخ را پرسیدند که یا شیخ! ازدواج به چه ماند؟
گفت به پیتی پر از گه که اندکی عسل نیز روی آن باشد.
گفتند پس همه حلاوت آن را خواهند چشید؟
گفت خیر
گفتند از چه سبب؟
گفت از آن رو که سر و ته پیت تا قبل از گشودنش مشخص نباشد؛ عده‌ای از سمت عسل گشایند و برخی از سمت گه!
دست ببوسیدند و برفتند و تا پایان عمر همسر اختیار نکردند.