من خاک نارنجی کنار جدولم
وقتی که رفتگر جارو می کند