"تربیت نشده" پست قبلی من کسی است که:
با وجود اینکه در مسیر تربیت کثیف غالب در جامعه قرار گرفته، توانسته به واسطه ضمیر آگاه و حقیقت بین خویش و یا به هر دلیل دیگری، در برابر آن مقاومت کند و یا کمتر در معرض آن قرار گیرد. به نظر من رفتار شایسته حتی اگر ناشی از ناآگاهی از رفتار ناشایست باشد قابل تحسین است. شاید بتوان این را به موهبتی تصادفی مانند داشتن صورتی زیبا تشبیه کرد.