حوصله ندارم.
کاش به یکی بگویم احساسات شب عیدیم را برایم اجرا کند