برای اینکه ثابت کند که لازم بود پتوی سفری را با خودت بیاوری
حاضر شد تاکید کند که هر کس در ماشینی که بخاریش روشن است بخوابد خفه می شود
درست حدس زدید: او یک خر بود