اگه ما جفتی گربه بودیم
اونوقت می رفتیم pet یه آدم سیتیزن می شدیم
و اون ما رو به راحتی با خودش می برد آمریکا

بعد از رسیدن یه وکیل می گرفتیم
واسه خودمون مستقل می شدیم
و دیگه حال و حول
من فراکفورترمی خوردم با coke
تو هم همبرگر با آب