مدیرعاملی که وقتی از منشیش بپرسی کجاس، بگه رفته چهارشنبه سوری
باید شاشید تو شرکتش