دندانپزشک از یک جهت موجود خیلی خوشبختی محسوب می شود:

که هر وقت مریضش زیادی حرف بزند می تواند بگوید "باز کنید لطفا"