و اینجاست که شاعر میگه:

دنیا دیگه مث تو نداره
دیش دین دیش دین