تو این همه وسیله ارتباطی مختلف که داریم، فقط یکیشه که Push می کنه؛ و اونم تلفنه. یعنی هر وقت که دلش بخواد زنگ میزنه؛ و تو هم باید همون موقع گوشی رو ورداری و جواب بدی. حالم ازش بهم می خوره. واقعا چیز نکبتیه. این آمریکاییها که اینقدر ادعای Privacy شون میشه چه توجیهی واسه این آشغالی که اختراع کردن دارن؟

بل عزیز! با تمام احترامی که برات قائلند باید بگم در زمان خودت به نوع عجیبی ریدی. از اون جهت که بوش هنوز هم به صورت فراگیر در همه جای دنیا میاد. روزی رو می بینم که هیچ اثری از این ابزار نکبت روی این کره خاکی وجود نداره. و اون روز، روز بلوغ فرهنگی بشر در ارتباطات و مخابراته.