ریاضیات، به طور خلاصه، عامل به گه کشیده شدن علوم تجربیه. و یه کاربرد دیگه اش هم سرگرمیه برای یه سری آدم چت و چوت.