فرق من با تو اینه که تو تو کتِت نمیره، من برام make sense نمی کنه. آره عزیزم. حالا برو بمیر لطفا یه مقدار.