اون وقتا تلفنو که عوضی میگرفتی میگفت: شماره مورد نظر در شبکه موجود نمی باشد. لطفا مجددا شماره گیری نفرمایید. این صدای یک نوار ضبط شده است.

این نشون میده که مساله خر انگاشتن مردم یک بحث جدید نیست و همواره وجود داشته.