چیزی که خیلی واضح و مبرهنه اینه که من توی باقالی‌ها هستم.
چیزی که اصلا واضح و مبرهن نیست نحوه خروج از باقالی‌هاست.

دیالوگ:
- باقالی بدم باقالـــــی........
- هشششش اون کفگیرتو نمی‌تونی یواشتر فرو کنی؟ مخم سوراخ شد. عوضی!