اینقدر چیزای قشنگ می نویسم حداقل یه کامنت بذارین تشکر کنین.
<---- این عدده این بغل کامنته. اِ نمی دونستی؟ آره بابا کامنته.