ای بابا بعد صد سال ما یه چیزی اومدیم نوشتیم این ام تی مزدور خوردش