دوست داشتم از آن مردهایی بودم که توی فیلمها
همه چیز را خیلی خفن هندل می کنند
و خیلی قوی هستند
و فکرهای بکری می کنند

البته بی شک
کارگردان هم کمی کمکشان می کند