مرثیه‌ای برای دوستم

Download File

رنگ سبزم کم اومد
باد اومد پاییز اومد
روی جاده قشنگ
ابر اومد بارون اومد.....