مرد آهسته بلد شد. مرد تکانی خورد. مرد نگاهی کرد. مرد مردد بود. مرد زیر لب چیزی گفت. مرد دور شد. مرد مرد...

این مردها و صورتهای آفتاب زده و حرکات آهسته‌شون اگه نبود میلیونها داستان نویس‌جوان و امیدوار تا الآن یه کار و کاسبی حسابی پیدا کرده بودن و آدمی شده بودن واسه خودشون.