خب اينم لوگو. من عقلم در همين حد قد داد هر كي نظري راجع به بهتر شدنش داره بگه. در مورد تظاهرات هم هر كي بلده چه جوري بايد كرد بگه كه بريم بكنيم.


Mostafa_Tabatabai_PROTEST_LOGO.gif


Use this tag:
<img src="http://www.semialism.com/Mostafa_Tabatabai_PROTEST_LOGO.gif" />