نوشته ماهی یه بار کود مایع بدین به گیاهتون که خوب رشد کنه

البته من می دونم که اینا همه اش تئوری تو کتاباس

چی کار کنم؟ ماه به ماه برم بگم گوسی جون گلاب به روت گلاب به روت
نیم کیلو اسهال برین برام ؟

نمیشه که خب اینم یه چیزی نوشته حالا.