خدا لعنتشون کنه. این بحث زلزله و عمه و بچه رو باز کردن، آتیشش ما رو هم گرفت امشب!