سال 1993 بود که
آنتونیو و رافائل اون طرف رودخونه نشسته بودن
و گله می کردن که بعد از یه عمر جون کندن
هنوز اجاره نشینی میکنن
یه دفه رافائل گفت آنتونیو! بیا یه کاری بکنیم کارستون
آنتونیو گفت برو بابا، ما با این قیافمون؟
اما وقتی طرح رافائل رو شنید
کم کم متقاعد شد
و فقط در آمریکای شمالی
ماکارنا بیش از 4 میلیون نسخه فروش رفت


باری! هیچ وقت برای یه چیزی شدن دیر نیست.