ترکیب هرزه واژه ها
هنوز هم کارساز است:

«آه ای مرغابی،
لنگوانت را بالا بده
تا ناز پرهای سفیدت را
در هوسبازی طوق سبزت مور مور شوم...»

مرغابی دو لنگانش را هوا کرد.