خردل هم از نظر طعم
و هم از نظر رنگ خیلی خاصه
آفرین
آفرین