اینی که من اینجوری می نویسم
نه از این جهته که
خیلی احساس شاعری می کنم
بلکه از این جهته که
جمله بندیم ضعیفه

آره
عزیز
من