به من میگه خیلی دوس داشتنی هستی
منم خوشم میاد
آخه من خیلی دوس داشتنی نیستم