میگم استادمون گفته تو کانادا فقط با کت شلوار رات میدن تو کازینو
میگه نمی دونم والاّ من با شلوارک میرم