1) لجبازی به عنوان شاخص ترین مشخصه رفتاری منفی فرد در سن سه سالگی مطرح است.
2) آدمها به ندرت بیشتر از سه سال رشد می کنند.
3) از (1) و (2) نتیجه می شود که اکثر آدمها کودکانی لجباز هستند.