دختر کوپوله بستنی رو از تو پوستش در آورد و کرد تو دهنش
پوستشم خیلی بی توجه انداخت زمین

فکر کردم همینجوری اگه ادامه بده در آینده حتما یه چیزی میشه
آره حتما یه چیزی میشه
چون مامانشم اصلا دعواش نکرد