وسیله

- شما وسیله دارید؟
-[ اشعث به وسیله اش اشاره می کند ] بله هست.