سرویس کردی ما رو با این احساست بابا
بشاش توش بره جون مادرت