موفقیتهای شغلی،
مرا گاز می گیرند
حالا گاز می گیرند
آره گاز می گیرند
آخ گاز می گیرند
وای گاز می گیرند
ووی گاز می گیرند
.
.
.