کاشکی من به جای ماشین مترو داشتم
که خیلی سر وقت میرسیدم